Praktijkreglement

Voor een prettige samenwerking en optimale dienstverlening heeft Osteozorg de onderstaande voorwaarden opgesteld. Alle cliënten en bezoekers van Osteozorg verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Deskundigheid en professionaliteit

U mag van de osteopaat een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de osteopaat met uw toestemming met collegae en wint informatie in bij andere disciplines die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld uw huisarts. De praktijk beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit dienstverlening en staat in ingeschreven bij ...

Huisregels

  • Roken in de praktijk is niet toegestaan.
  • Laat tassen en waardevolle spullen niet in de wachtkamer achter, maar neem deze met u mee de behandelkamer in. De praktijk kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor verlies en/of diefstal van uw (persoonlijke) bezittingen.
  • Indien het niet noodzakelijk is wordt u verzocht om  uw mobiele telefoon uit te zetten.

Bejegening

Uw therapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen de behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan verzoeken wij u om dit met ons te bespreken zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Privacy

Osteozorg doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen en voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot privacy. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Op deze pagina kunt u meer lezen over onze omgang met uw privacy.

Annulering van een afspraak

Alle afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, is de osteopaat gerechtigd het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Betaling

Na afloop van een aantal behandelingen zult u een factuur van ons ontvangen. U dient deze binnen de vermelde betalingstermijn aan Osteozorg te betalen. De zorgverzekeraar zal de eventuele vergoeding rechtstreeks aan u uitbetalen. U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten. Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eerste dag na de vervaldatum. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.

Vergoeding

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan uw behandelaar zodat wij deze op uw factuur kunnen vermelden. Controleer zelf hoeveel u vergoed krijgt. De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding van de behandelingen. Op de pagina tarieven vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor vergoeding.

Klachten

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot een klachtenprocedure. Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de osteopaat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Uw mening telt

Osteozorg stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt deze zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

Osteozorg wenst u een fijne succesvolle behandeling en spoedig herstel toe.

Terug naar: Tarieven